Ponowne raportowanie schematów transgranicznych i najważniejsze zmiany w zakresie MDR

W obliczu obecnie panującego stanu epidemii, licznych zmian w prawie czy też konieczności sprostania kolejnym obowiązkom nakładanym na przedsiębiorców (m.in. zbliżającego się terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o którym szerzej na stronie) nie można zapominać jednak o obowiązku sprawozdawczym ciążącym na podatnikach w postaci schematów podatkowych, tj. MDR. W tym zakresie w najbliższym czasie wejdą w życie  przepisy  nakładające obowiązki, którym podatnicy będą zobowiązania sprostać. Poniżej przegląd zmian nowelizacji przepisów w zakresie zgłaszania schematów podatkowych.

 

 

Dalsze zawieszenie biegu terminu składania MDR tylko dla schematów podatkowych krajowych

 

W dniu 22 czerwca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0). Zgodnie z przewidzianymi w niej regulacjami, terminy na zgłaszanie schematów podatkowych krajowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 roku do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Wcześniejsze uregulowania w tym zakresie przewidywały maksymalny termin zawieszenia biegu terminu do dnia 30 czerwca 2020 roku. Zgodnie z nowelizacją, terminy raportowania schematu podatkowego krajowego nie będą więc biegły dalej od dnia 1 lipca 2020 roku, a swój bieg rozpoczną dopiero po dniu odwołania stanu epidemii. Oznacza to konieczność bieżącej analizy czy m.in. obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku, poz. 491) nadal obowiązuje.

 

Termin na zgłoszenie schematów podatkowych transgranicznych biegnie od 1 lipca 2020 roku

 

W przypadku schematów transgranicznych ustawodawca nie przewidział dalszego zawieszenia biegu terminu składania MDR – w ich przypadku termin ten biegnie dalej od dnia 1 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to wynika z ciążącego na Polsce obowiązku wdrożenia od dnia 1 lipca 2020 roku dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 roku. Należy podkreślić, że od 1 lipca 2020 roku przekazywanie informacji o schemacie podatkowym transgranicznym będzie odbywać się na podstawie nowej struktury logicznej obowiązującej od tego dnia, tzw. unijnej schemie. Wprowadzenie nowych struktur logicznych MDR-1 zgodnych z tzw. unijną schemą nakłada na podatników również poniżej wskazany obowiązek.  

 

Obowiązek ponownego zaraportowania schematu podatkowego zagranicznego

 

Również w dniu 22 czerwca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza m.in. obowiązek ponownego zaraportowania już zgłoszonych schematów podatkowych transgranicznych przed dniem wejścia w życie ustawy. Obowiązek ponownego przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, w przypadku których pierwszej czynności związanej z wdrożeniem dokonano od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2020, jest związany z koniecznością dostosowania obowiązujących do tej pory struktur logicznych MDR-1 do unijnej schemy. Tym samym ponowne zaraportowanie już zgłoszonego schematu podatkowego będzie następowało na podstawie struktur logicznych zgodnych z tzw. unijną schemą.

 

Kto i w jakim terminie ponownie zaraportuje schemat podatkowy transgraniczny?

 

W przypadku obowiązku ponownego zaraportowania schematu podatkowego transgranicznego przyjęto rozwiązanie zgodnie z którym w przypadku gdy więcej niż jeden podmiot jest obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, wówczas obowiązek ponownej wysyłki ciąży na podmiocie, który uprzednio przekazał tę informację. W zależności od posiadanego przez dany podmiot statusu na gruncie przepisów o schematach podatkowych terminy na ponowne zaraportowanie schematów podatkowych są następujące:

  • promotor – do dnia 31 lipca 2020 roku,

  • korzystający – do dnia 16 sierpnia 2020 roku,

W tym zakresie należy zasygnalizować również dyrektywę Rady (UE) 2020/876 z 24 czerwca 2020 roku zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w celu uwzględnienia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania z powodu pandemii COVID-19. Zgodnie ze wskazaną Dyrektywą państwa członkowskie zostały wyposażone w możliwość przedłużenia terminu na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych który miały miejsce między 25 czerwca 2018 roku a 30 czerwca 2020 roku najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku. Pierwotnym terminem granicznym na zaraportowanie przez podmioty w poszczególnych państwach członkowskich schematów podatkowych transgranicznych retrospektywnych był termin 31 sierpnia 2020 roku. Z uwagi na obecnie panującą sytuację wskazana dyrektywa umożliwia państwom członkowskim zmianę odpowiednich przepisów krajowych – decyzja w tym zakresie należy jednak do państw członkowskich.

 

Obowiązek raportowania retrospektywnego rozciągnięty również na wspomagających

 

Do tej pory do retrospektywnego zaraportowania schematów podatkowych mających miejsce po dniu 25 czerwca 2018 roku (w przypadku schematów podatkowych transgranicznych) czy po dniu 1 listopada 2018 roku (w przypadku schematów podatkowych krajowych) byli zobowiązani promotor oraz korzystający. Z uwagi na konieczność prawidłowej implementacji przepisów unijnych, konieczne jest również objęciem obowiązkiem raportowania retrospektywnego również wspomagającego. Obowiązek raportowania retrospektywnego dla wspomagającego został jednak ograniczony tylko do schematów podatkowych transgranicznych – z uwagi na rodzaje obowiązków ciążących na wspomagających zostały wyznaczone jedną datę graniczną, tj. 31 sierpnia 2020 roku.  

 

Zmiany w zakresie podpisywania MDR -3

 

Do tej pory obowiązywały przepisy przewidujące restrykcyjne wymagania w zakresie podpisywania informacji MDR-3 – w przypadku osób prawnych informację taką musieli podpisać wszyscy członkowie organu zarządzającego podatnika, przy czym dowód złożenia podpisów przez te osoby przekazywany był za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez jedną z osób, które podpisały te dokumenty. Od dnia 1 lipca 2020 roku wprowadzono ułatwienia w tym zakresie – w przypadku osób prawnych MDR-3 będzie podpisywany zgodnie z aktualną reprezentacją KRS. W dalszym ciągu jednak nie przewidziano możliwości podpisania MDR-3 przez pełnomocnika.

 

Unieważnione NSP

 

Wśród najważniejszych zmian należy również wskazać, że z dniem 1 lipca 2020 roku NSP nadane przed tym dniem schematom podatkowym transgranicznym stają się nieważne z mocy prawa. W konsekwencji podatnicy nie będą m.in. mogli posługiwać się unieważnionymi NSP (m.in. składanych MDR-3) – jest to o tyle istotne, że posługiwanie się unieważnionym NSP jest sankcjonowane na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego karą grzywny do 240 stawek dziennych, a więc stanowi przestępstwo skarbowe.  Wskazane powyżej zmiany stanowią przegląd najważniejszych zmian w zakresie raportowania schematów podatkowych.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed