Zmiany w VAT - nowa matryca stawek

Nie opadły jeszcze emocje po wejściu w życie z dniem 1 listopada kolejnych zmian w podatku od towarów i usług w postaci wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, a podatnicy są zmuszeni do przygotowywania się do odnalezienia się w nowej, VATowskiej rzeczywistości. Spośród licznych zmian na horyzoncie przede wszystkim należy wskazać nową matrycę stawek VAT, wprowadzenie JPK-VDEK, zmiany w imporcie czy nowe zasady dotyczące WDT, transakcji łańcuchowych oraz procedury magazynu call of stock. Wszystkie te zmiany poruszymy na naszym blogu, a w pierwszej kolejności pochylamy się kwestiami związanymi z nową matrycą stawek VAT.

 

Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 roku

 

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1751) co do zasady weszła w życie z dniem 1 listopada br., jednak przepisy w zakresie nowej matrycy stawek VAT będą obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku. W istocie matryca stawek VAT stanowi załącznik nr 3 (towary i usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%) i załącznik nr 10 (towary i usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 5%) do ustawy VAT.  Główne zmiany będą obowiązywały w dwóch obszarach: zniesienie klasyfikacji PKWiU 2008 oraz liczne zmiany w zakresie stawek VAT dla poszczególnych towarów i usług.

 

Co zamiast PKWiU 2008?

 

W zakresie PKWiU 2008 już od dłuższego czasu pojawiały się informacje o zastąpieniu PKWiU 2008 nową klasyfikacją PKWiU 2015. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2440) zmienione zostało rozporządzenie w sprawie PKWiU z dnia 4 września 2015 roku, które przedłużyło stosowanie PKWiU 2008 do 31 grudnia 2019 roku. Do końca grudnia należy spodziewać się kolejnego rozporządzenia zmieniającego, które przedłuży stosowanie PKWiU 2008 do 31 marca 2019 roku. Nowa matryca stawek VAT będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku, a więc niezbędne jest stworzenie podstawy prawnej do klasyfikowania towarów i usług do tego dnia na dotychczasowych zasadach. Podatnicy natomiast ten okres powinni wykorzystać na jak najlepsze przygotowanie się do nowej rzeczywistości, w której wprowadzony został dualizm klasyfikacji:

- dla towarów właściwa dla dokonania klasyfikacji będzie Nomenklatura Scalona CN,

- dla usług właściwa dla dokonania klasyfikacji będzie PKWiU 2015.

 

Zmiana klasyfikacji dla niektórych towarów i usług

 

Zmiana dotyczy nie tylko zastąpienia dotychczasowego PKWiU 2008 Nomenklaturą Scaloną oraz PKWiU 2015, ale również zmiany dotkną poszczególnych towarów i usług. W licznych przypadkach nastąpi bowiem przesunięcie w klasyfikacji, prowadzące do zmiany stawek VAT. W rezultacie, niezbędne dla podatników jest przeanalizowanie klasyfikacji jaka będzie obowiązywała po wprowadzeniu w życie PKWiU 2015 oraz CN. W tym celu konieczne będzie m.in. skorzystanie z klucza powiązań PKWiU 2008-PKWiU 2015 oraz PKWiU 2015 – CN.  Analiza ta może okazać się czasochłonna, dlatego należy rozpocząć ją z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by już od 1 kwietnia 2020 roku stosować właściwą klasyfikację oraz odpowiednie stawki VAT.

 

Wiążąca Informacja Stawkowa

 

W celu zapewnienia jednolitego identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT ustawodawca wprowadził nowe rozwiązanie w postaci wiążącej informacji stawkowej (WIS). Ogólnie rzecz ujmując, WIS wydawana przez Dyrektora Informacji Skarbowej będzie stanowiła odpowiednik interpretacji indywidualnej w zakresie prawidłowej klasyfikacji towarów kodem CN czy usługi PKWiU 2015 oraz opodatkowania odpowiednią stawką VAT.  Tym samym, podatnik chcący uzyskać informacje na temat właściwej stawki dla towaru lub usługi, będzie mógł wystąpić jedynie o WIS, a nie o interpretację indywidualną. O wydanie WIS można wystąpić już po dniu 1 listopada 2019 roku, jednak co do zasady WIS wydana przed dniem 1 kwietnia 2020 roku będzie wiązała organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy dokonanych po dniu 31 marca 2020 roku oraz usługi, która została wykonana po tym dniu.

 

Wniosek o wydanie WIS

 

Należy mieć na uwadze, że nie można zrównywać wniosku o wydanie WIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek o wydanie WIS składa się z trzech podstawowych części: szczegółowego opisu towaru/usługi, nazwy handlowej i informacji dodatkowych oraz załączników do wniosku. Obowiązkową częścią jest szczegółowy opis towaru/usługi, natomiast nazwa handlowa oraz załączniki nie są obowiązkowe, jednak będą stanowić istotne elementy stanu faktycznego umożliwiające dokonanie prawidłowej klasyfikacji. Informacje dodatkowe które wnioskodawca chce potraktować jako poufne wskazywane są w wyznaczonej części i nie zostaną one opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Podstawowa opłata za wydanie WIS wynosi 40 zł, jednak należy zwrócić uwagę, że wnioskodawca będzie ponosił również koszty specjalistycznych badań lub analiz, jeżeli organ podatkowy stwierdzi taką konieczność. Po otrzymaniu wezwania wnioskodawca będzie zobowiązany uiścić w terminie 7 dni zaliczkę na pokrycie opłaty, a o wysokości kosztów organ podatkowy będzie informował w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Maksymalny termin na wydanie WIS będzie wynosił 3 miesiące.

 

Skutki tylko dla posiadaczy WIS?

 

Zgodnie z przepisami, WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w stosunku do towaru będącego przedmiotu dostawy czy WNT dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona bądź usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona. WIS będą mogły posługiwać się również inne podmioty niż podmiot, dla którego WIS została wydana, pod warunkiem, że przedmiot transakcji będzie tożsamy z przedmiotem objętym WIS. Zastosowanie się do już wydanej WIS przez innego podatnika będzie stanowiła dla niego ochronę w takim samym zakresie, w jakim interpretacje indywidualne chronią podatników.  Wątpliwość budzi jednak kwestia ustalenia czy dana transakcja rzeczywiście stanowi transakcję tożsamą wskazaną w WIS w sytuacji, w której część stanu faktycznego może nie zostać opublikowana jako zawierająca informacje poufne, a która może mieć decydujące znaczenie dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru czy usługi. Kwestia ta pozostanie do rozstrzygnięcia w praktyce działania organów podatkowych.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed