Zyski zatrzymane w 2019 roku - wpływ na koszty uzyskania przychodów w 2020 roku

W spółkach będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 30 czerwca należy dokonać zatwierdzenia sprawozdań finansowych. W spółkach kapitałowych czy spółce komandytowo-akcyjnej zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbywa się w formie uchwały walnego zgromadzenia łącznie z podziałem wyniku finansowego. Dokonując podziału wyniku finansowego w 2019 roku warto mieć na uwadze nowe rozwiązanie wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2019 roku, mające na celu podniesienie atrakcyjności finansowania własnego w Spółkach. O rozwiązaniu tym wspominaliśmy już w jednym z naszych artykułów. Warto jednak bliżej zapoznać się z tą instytucją.

 

Jaki jest cel wprowadzonej regulacji?

 

Nowe przepisy mają na celu zachęcenie firm do finansowania działalności ze środków wspólników (dopłat) czy też z zysku przekazywanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Do końca 2018 roku korzystniejszym podatkowo było finansowanie działalności pożyczką, której koszty w postaci odsetek i innych opłat w sposób znaczny wpływały na obniżenie podstawy opodatkowania. Wzorem innym państw członkowskich UE polski ustawodawca dążył jednak do wyrównania uprawnień związanych z finansowaniem zewnętrznym (np. w postaci pożyczki) oraz finansowaniem własnym (np. w formie zysków zatrzymanych w spółce). Dlatego dokonując podziału zysku netto należy mieć na uwadze czy z punktu widzenia nowo wprowadzonego rozwiązania korzystniejszym dla spółki nie jest czasem przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy bądź zapasowy spółki.

 

Od kiedy można stosować nowy przepis?

 

Zgodnie z ustawą nowelizującą, regulacje dotyczące wniesionych przez wspólników dopłat oraz zysków zatrzymanych w Spółce stosuje się po raz pierwszy w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2019 roku. Wynika z tego, że regulacja ta będzie obowiązywała zatem dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Należy jednak wskazać, że przepis ten będzie stosowany także do wniesionych dopłat oraz zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy po dniu 31 grudnia 2018 roku. W związku z tym, za rok wniesienia dopłaty lub przekazania zysku przyjmowany będzie rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2018 roku. Tym samym, aby od 2020 roku skorzystać z atrakcyjnego podatkowo finansowania własnego, już w roku bieżącym można rozważyć zatrzymanie wypracowanego zysku netto i przekazanie go na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

 

W jaki sposób dopłaty i zyski zatrzymane będą zaliczane w KUP?

 

Ideą nowego rozwiązania było wyrównanie podatkowych korzyści wynikających z finansowania zewnętrznego. Idea ta odzwierciedla się również w przyjętym przez ustawodawcę rozwiązaniu, które (w uproszczeniu) polega na tym, że podatnik zatrzymujący zyski w spółce i przekazujący je na kapitał rezerwowy czy zapasowy będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów fikcyjne oprocentowanie które musiałby uiścić gdyby zdecydował się na finansowanie zewnętrzne, np. w drodze pożyczki. Do kosztów uzyskania przychodów będzie zatem zaliczana kwota stanowiąca iloczyn stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty wniesionej przez wspólnika dopłaty czy też zysku przekazanego na kapitał rezerwowy czy zapasowy Spółki. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w zakresie dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

 

Ustawodawca przewidział również limity

 

Zaliczając hipotetyczne oprocentowanie do kosztów uzyskania przychodów należy mieć na uwadze dwa limity wprowadzone przez ustawodawcę. Pierwszy z nich jest limitem kwotowym i odnosi się do progu 250 000 zł. Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tego tytułu nie może przekroczyć tej kwoty. Należy jednak zasygnalizować, że o ile obecna stopa referencyjna NBP wynosząca 1,5% nie ulegnie zmianie, do wyczerpania tego limitu niezbędne byłoby zatrzymanie w spółce zysku czy też wniesienie w drodze dopłat kwoty 10 mln zł. Drugim z limitów jest limit czasowy wynoszący 3 lata. Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów przysługuje bowiem w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału zapasowego czy rezerwowego oraz kolejnych dwóch bezpośrednio następujących po sobie latach podatkowych. Warunkiem zastosowania nowej regulacji jest również dokonanie zwrotu dopłaty, podziału bądź wypłaty zysku nie wcześniej niż po upływie 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata została wniesiona do spółki albo podjęta została uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.

 

Czy nowa regulacja spotka się z zainteresowaniem?

 

Od dnia wejście w życie nowej regulacji minęło dopiero pół roku, a jej faktyczne obowiązywanie zacznie się dopiero w 2020 roku. W 2019 roku możliwe jest jednak wniesienie dopłat i zatrzymanie zysków w spółce, które będą uwzględniane przy stosowaniu tego przepisu jako pierwszy rok wniesienia dopłaty lub przekazania zysku. W związku z tym warto przeanalizować powyższe kwestie i zastanowić się czy rzeczywiście wybór tworzenia kapitału w drodze samofinansowania nie jest opcją korzystną podatkowo. Na chwilę obecną brak jest wydanych interpretacji indywidualnych w związku z czym nie jest wiadome jak do regulacji odniosą się organy podatkowe. Pozostaje mieć nadzieję, że również ich działania wpiszą się w promowanie działań zmierzających do tworzenia kapitałów w drodze samofinansowania.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon