Obowiązkowy split payment od września 2019

Split payment czyli podzielony sposób płatności ma obowiązywać od III kwartału 2019 roku. Obligatoryjna forma podzielonej płatności będzie stosowana co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które obecnie są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialności solidarnej. Ustawodawca przewiduje również objęcie mechanizmem podzielonej płatności transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz tych towarów i usług objętych owym mechanizmem będzie zawarty w załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

Mechanizmem tym obowiązkowo będą objęte towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT dla transakcji przekraczającej kwotę 15 000 zł lub jej równowartość.

 

Split payment wyeliminuje schemat odwrotnego obciążenia

 

Konsekwencją wprowadzenia obowiązkowej metody podzielonej płatności, będzie odejście od mechanizmu odwróconego obciążenia. W konsekwencji przepisy dotyczące mechanizmu odwróconego obciążenia dla towarów wymienionych w załączniku nr 11 i 14 ustawy o VAT, zostaną przez ustawodawcę uchylone.

 

Stosowanie split payment uchroni przed odpowiedzialnością solidarną

 

Ustawodawca wprowadza zmiany w regulacji dotyczącej odpowiedzialności solidarnej podatnika za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy w tej części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz podatnika. Odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (dotychczas w załączniku nr 13), nabywanych od jednego podmiotu o wartości przewyższającej w danym miesiącu kwotę 12 000 zł bez podatku VAT (obecnie jest 15 000 zł). Podatnik ma jednak możliwość uchylenia się od odpowiedzialności solidarnej w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, wystarczy, że dokona płatności na wyodrębniony rachunek bankowy do rozliczeń podatku VAT.

 

Split payment musi być wyraźnie zaznaczony na fakturze

 

Wystawiając fakturę podatnik ma obowiązek wskazania na fakturze sprzedaży, iż faktura ta ma być opłacona w mechanizmie podzielonej płatności. Na dokumencie faktury sprzedawca musi uiścić klauzulę: „mechanizm podzielonej płatności” i dotyczy to wyłącznie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w której jednorazowa wartość przekracza kwotę 15 000 zł.  

Podatnicy będą musieli być bardzo uważni, albowiem w przypadku braku tego oznaczenia na fakturze, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego wymierzy wystawcy faktury sankcję w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Patrząc na zapisy ustawy kodeks karny skarbowy, podatnicy będą karani na podstawie obowiązującego już przepisu art. 62 § 1 kks.

 

Płatność w systemie podzielonej płatności i sankcja dla nabywcy

 

Jeśli na nabywcy ciążyć będzie obowiązek zapłaty za transakcję w systemie podzielonej płatności i uchybi temu obowiązkowi, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Wprowadzona sankcja wpłynie na zmianę przepisów kodeksu karnego skarbowego. Zmiany te polegają na wprowadzeniu czynu zabronionego karalnego do 720 stawek dziennych. W przypadkach mniejszej wagi, wymierzana będzie kara grzywny.

 

Byli wspólnicy spółek osobowych otrzymają zwrot VAT

 

Wspólnicy spółki osobowej która została rozwiązana, będą mieli możliwość wystąpienia o zwrot podatku VAT. W myśl obecnej regulacji takie prawo dotyczy wyłącznie podatnika a zatem nie obejmuje wspólników spółek

Polska wypłaci rekompensaty

 

Rekompensata za posiadanie rachunku rozliczeniowego umożliwiającego dokonywanie płatności przez system podzielonej płatności, dotyczyć będzie podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP. Rekompensata będzie przysługiwała tym podatnikom tylko do wysokości w jakiej wynika ona z wykorzystywania rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT dla celów stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zwrot kosztów dokonywany będzie na rachunek podatnika na wniosek złożony do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

 

Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września 2019 roku.

 

Komentarz autora: do częstych zmian przepisów prawa podatkowego podatnicy zapewne już się przyzwyczaili. Trudno jednak pogodzić się podatnikom z licznymi i srogimi sankcjami, jakie wprowadza ustawodawca w każdej niemal nowelizacji pod pretekstem prewencji i zapobiegania oszustwom podatkowym. Ja jednak proponowałabym wyjść z innego założenia, że podatnikom też należy się zaufanie co do uczciwości ich postępowania.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon