Kasy online, czyli o tym jak ustawodawca postawił na ewolucję

Od dłuższego już czasu w mediach i informacjach branżowych przewijały się informacje o planowanych zmianach w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przez wymianę dotychczasowych kas rejestrujących na kasy online. Prace nad nowym systemem kas fiskalnych rozpoczęły się prawie trzy lata temu, a od ich rozpoczęcia na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawiły się co najmniej dwa projekty rozporządzeń (m.in. z sierpnia 2016 roku oraz lutego 2017 roku). Obecnie prace legislacyjne doczekały się swojego zwieńczenia – z dniem 1 maja 2019 roku w życie weszła ustawa z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

 

Centralne Repozytorium KAS narzędziem do walki z szarą strefą

 

Jednym ze sposób walki z szarą strefą oraz dążeniem do uszczelnienia systemu VAT jest wprowadzenie instrumentu pozwalającego na kontrolę prawidłowości rozliczeń tego podatku przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży. Dotychczas podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów byli zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (z papierowym bądź elektronicznym zapisem kopii). Rozwiązanie takie nastręczało jednak kontrolującym wielu kłopotów i było mało efektywnym sposobem przeciwdziałania nadużyciom w VAT. Rozwiązaniem tej sytuacji jest powołane do życia Centralne Repozytorium Kas, czyli prowadzony przez Szefa KAS system teleinformatyczny służący do ciągłego i zautomatyzowanego gromadzenia danych z kas rejestrujących. Aby nowy system mógł w ogóle zadziałać niezbędne jest jednak posiadanie przez podatników nowego rodzaju kas fiskalnych, które - z uwagi na swoje funkcje - pozwolą na ciągłe przesyłanie danych.

 

Kasy online w branżach wrażliwych

 

Z uwagi na liczne nieprawidłowości występujące w tzw. branżach wrażliwych, ustawodawca przewidział, że w pierwszej kolejności bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas online zostaną objęci podatnicy prowadzący określonego rodzaju działalność gospodarczą. W tym przypadku obowiązek wymiany dotychczasowych kas na kasy online jest rozłożony w czasie, więc jak widać ustawodawca postawił na ewolucję, a nie na rewolucyjne zmiany. I tak daty graniczne obowiązkowego przejścia na kasy online kształtują się w sposób następujący:

  1. do dnia 31 grudnia 2019 roku – w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silników oraz motorowerów, w tym naprawy opon, och zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

  2. do dnia 30 czerwca 2020 roku – w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

  3. do dnia 31 grudnia 2020 roku – w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Stopniowe wdrażanie kas online

 

W stosunku do podatników prowadzących działalność gospodarczą w pozostałych branżach niż wyżej wskazane, ustawodawca przewidział systematyczne i stopniowe zastępowanie dotychczas stosowanych kas rejestrujących nowymi kasami online. Podatnicy prowadzący dotychczas ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii mogą z nich dalej korzystać, nawet jeżeli kasy nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Kasy takie musza jednak spełniać określone funkcje i umożliwiać prawidłowe ewidencjonowanie podstawowych danych. W stosunku do tych kas producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących w celu wprowadzenia kasy fiskalnej do obrotu są zobowiązani uzyskać potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnieniu przez kasy określonych funkcji. Wydawane potwierdzenia będą ważne w stosunku do kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii do dnia 31 sierpnia 2019 roku, natomiast w stosunku do kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po tych dniach sprzedaż oraz nabycie tradycyjnych kas rejestrujących nie będzie już możliwe. Dodatkowo, w stosunku do kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii wprowadzono zapis, że nie będzie podlegać ona wymianie. Korzystanie z tradycyjnej kasy rejestrującej będzie musiało zostać zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowemu w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. 

 

Ulga na zakup kasy online

 

Nowe przepisy przewidują również zmianę systemu dofinansowania do nabywanych kas fiskalnych. Prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy rejestrującej będzie przysługiwało podatnikom, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online. Podatnicy ci będą mieli prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ulga nie będzie miała natomiast zastosowania do nabywanych po dniu 1 maja 2019 roku kas rejestrujących z papierowym czy elektronicznym zapisem kopii. W przypadku podatników użytkujących kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii zakupionych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy o uldze na zakup kasy fiskalnej.

 

Czy będzie możliwość otrzymania e-paragonu?

 

Wcześniejsze doniesienia medialne informowały również o wprowadzeniu e-paragonów, które byłyby bezpośrednio z kasy fiskalnej online wysyłane na adres e-mail nabywcy. Pomysł ten budził jednak wiele wątpliwości, także w zakresie ochrony danych osobowych. Wchodząca w życie nowelizacja tak jak dotychczas wskazała, że kasy online będą drukowały papierowe paragony, a jednocześnie ich elektroniczny obraz zostanie wyemitowany i przesłany do Centralnego Repozytorium Kas (tzw. e-paragon). Kwestia otrzymania e-paragonu przez konsumenta nie została uwzględniona w procedowanym projekcie. Nad rozwiązaniem związanym z wprowadzeniem e-paragonów pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, projekt ustawy nie jest jednak gotowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że e-paragony będą dotyczyły operacji bezgotówkowych.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon