Podatniku, co cię czeka w nowym roku?

Zmiany….zmiany….zmiany…w pit.

 

Nikogo zapewne nie dziwi, że ustawodawca wprowadza z nowym rokiem kolejne zmiany w podatku dochodowym (tu od osób fizycznych). Trudno za nimi nadążyć, ale obowiązek jest obowiązkiem i warto wiedzieć kiedy trzeba zapłacić podatek. A może ustawodawca z nowym rokiem uwalnia nas od podatków?

 

Proszę zerknąć na najważniejsze zmiany dotyczące tzw. statystycznych Kowalskich.

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku a podatek dochodowy

 

Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, iż w sytuacji, gdy statystyczny Kowalski, który dokona sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego, po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością, nie zapłaci podatku dochodowego od tej sprzedaży.

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku, w sytuacji, gdy ten sam Kowalski otrzyma nieruchomość w drodze spadku, to okres 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Za sprzedaż nie uznaje się nabycia czy zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.  

 

Ulga mieszkaniowa – po nowemu

 

Obecnie, jeśli sprzedaż nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość została nabyta czy wybudowana, podatnik ma obowiązek zapłaty 19% podatku od dochodu, chyba, że skorzysta z ulgi mieszkaniowej.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku ulga mieszkaniowa obowiązuje w okresie 3 lat (a nie jak dotychczas 2 lat od sprzedaży nieruchomości). Oznacza, to, że jeśli podatnik w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości, pieniądze ze sprzedaży przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

 

Exit tax – danina od niezrealizowanych zysków

 

Exit tax tj. podatek od niezrealizowanych zysków, dotyczy tych osób fizycznych, które dokonają przeniesienia składnika majątku poza terytorium RP bądź dokonają zmiany rezydencji podatkowej w następstwie czego, państwo polskie utraci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego majątku. Regulacja ta zostanie wprowadzona w celu zabezpieczenia właśnie interesów Polski i objęcia opodatkowaniem wartości ekonomicznej ewentualnych zysków kapitałowych osiągniętych przez tę osobę fizyczną na terytorium obcej jurysdykcji podatkowej.

 

Exit tax obejmuje dwie formy opodatkowania:

 • opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych, z możliwością rozłożenia na raty płatności podatku bądź

 • opodatkowanie zrealizowanych zysków byłego rezydenta polskiego

W przypadku osób fizycznych ustawodawca przewidział wprowadzenie progu kwotowego w wysokości 4 mln złotych dla wartości aktywów objętych podatkiem od niezrealizowanych zysków. Próg ten będzie miał zastosowanie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i nieprowadzących tej działalności.

 

W przypadku zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który zamieszkiwał w Polsce przez okres 5 lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym zmianę rezydencji, opodatkowaniu podlegają tylko składniki majątku stanowiące ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

 

Dla osób fizycznych będą obowiązywały dwie stawki podatku:

 • 3% podstawy opodatkowania bądź

 • 19% podstawy opodatkowania

W zależności od tego, czy ustala się wartość podatkową składnika majątku (19%), czy wartości składnika majątku się nie ustala (3%).

 

Podatek dla najbogatszych – danina solidarnościowa

 

Podatek zapłacą osoby fizyczne od łącznej sumy dochodów powyżej 1 mln złotych, osiągniętych w roku kalendarzowym. Podatek ten wynosi 4%. Podatnicy ci, obowiązani będą do składania urzędom skarbowym deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, według określonego wzoru i wpłaty daniny, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego.

Po raz pierwszy obowiązek ten wystąpi w terminie do 30 kwietnia 2020 roku a danina solidarnościowa zostanie obliczona na podstawie zeznania rocznego za 2019 rok. Szczegółowo o daninie solidarnościowej można przeczytać na naszym blogu: LINK.

 

Ceny transferowe – znowu po nowemu

 

Temat, którego ostatnimi czasy obawiają się niemal wszyscy, ze względu na skomplikowane przepisy, które swym zakresem obejmują także statystycznego Kowalskiego!! Kowalski bowiem może zostać uznany za podmiot powiązany (chociażby rodzinnie). Jeśli Kowalski dokonuje transakcji z innym podmiotem powiązanym, to musi rozważyć kwestię obowiązku związanego ze sporządzeniem dokumentacji cen z podmiotami powiązanymi.

 

Na całe szczęście, od 1 stycznia 2019 roku progi wartości transakcji, którą zobowiązują podatników do sporządzenia dokumentacji cen transferowych są wysokie i wynoszą:

 • 10 mln złotych w przypadku transakcji towarowej, finansowej

 • 2 mln złotych w przypadku transakcji usługowej i pozostałych.

Jeśli podatnik przeprowadzi po nowym roku transakcję o wartościach wskazanych powyżej, ma obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych i na wezwanie organów podatkowych zobowiązany jest do jej okazania. W ślad za tym, dodatkowo musi ujawnić fakt tego obowiązku w zeznaniu rocznym, złożyć oświadczenie o sporządzonej już dokumentacji wraz ze wskazaniem, iż ceny w tej transakcji odpowiadają warunkom rynkowym a także złożyć do urzędu skarbowego informację o cenach transferowych (TP-R).

 

Szerzej o zmianach w dokumentacji cen transferowych można przeczytać w artykule.

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon