Nowy podatek dla najzamożniejszych

Danina solidarnościowa

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z dnia 12 lipca 2018 r. przygotowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ten przewiduje utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w celu wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Pozornie instytucja nie mająca nic wspólnego z podatkami, które stanowią niewyczerpane źródło tematów na niniejszy blog. Pozory mylą. Fundusz będzie w znacznym stopniu finansowany z daniny solidarnościowej, a tą zapłacą najzamożniejsi Polacy.

 

 

Kto będzie zobowiązany do zapłaty daniny i od jakich dochodów?

 

Osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody przekraczające kwotę 1 000 000 zł zapłacą daninę w wysokości 4% nadwyżki ponad tę kwotę. Terminem na zapłatę tej daniny oraz złożenia właściwej dodatkowej deklaracji podatkowej będzie 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zgodnie z projektem za dochody należy rozumieć sumę dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalność gospodarczej, z niektórych dochodów kapitałowych czy dochodów ze stosunku pracy.

Ministerstwo szacuje, że tym podatkiem zostanie objętych ok 21 tys. osób w Polsce. Ministerstwo spodziewa się ok 1 mld dochodów dla Skarbu Państwa rocznie.

 

Dlaczego danina?

 

Otwartym pozostaje pytanie, dlaczego pomysłodawca nie posługuje się pojęciem podatku wprost, tylko daniną. Z projektu ustawy nie wynikają żadne przesłanki do zróżnicowania tych obciążeń, jest to de facto rodzaj podatku nałożony na określoną grupę obywateli. Być może jedynym poza prawnym uzasadnieniem jest próba ukrycia wprowadzenia kolejnego progu podatkowego zarówno dla dochodów opodatkowanych skalą podatkową (będzie to 3-ci próg) jak i dla dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym 19% (straci charakter podatku liniowego). Co do zasady atrakcyjność zastosowania podatku liniowego polega na stałej stawce podatku niezależnie od osiągniętych dochodów. Proponowana zmiana wprowadza de facto opodatkowanie powyżej 1 000 000 kolejną stawką 23% (19% + 4%), czyli pojawia nam się rodzaj skali podatkowej.

 

Od kiedy?

 

Przepisy projektu ustawy mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Nie tylko najzamożniejsi….

 

Dla wszystkich, którzy poczuli ulgę, iż nie będą objęci tym podatkiem, kolejna informacja. Mimo zapewnień Rządu o niezwiększaniu składek na ubezpieczenia społeczne ustawa ta wprowadza dodatkową obowiązkową składkę na przedmiotowy Fundusz. Składka ta będzie przekazywana przez ZUS z części składki potrącanej obecnie przez płatników na Fundusz Pracy (płatnicy potrącają 2,45%  podstawy wymiaru i 0,15% trafi do Funduszu). Niestety wysokość składki nie została określona w samym projekcie, ale jedynie w uzasadnieniu do niego (wyjaśnienie to nie wiąże w żadnej mierze Ministerstwo), co pozwala na zwiększenie jej ostatecznej wysokości. Czy w przypadku wzrostu tej składki nadal będzie pokrywana ze składki na Fundusz Pracy, czy obciąży płatników (pracodawców), czy osoby podlegające ubezpieczeniu (pracowników)? Ani uzasadnienie ani projekt ustawy nie przewidują takiego scenariusza – mam nadzieję, że wynika to z faktu, iż nie jest planowany wzrost tej składki.

 

Przewidziano również sankcje...

 

Najbardziej dotkliwy w skutkach dla pracowników może okazać się zapis dotyczący kar za nieopłacanie składek w terminie. Projekt przewiduje kary w wysokości 100% zaległych składek, którymi ZUS może obciążyć pracodawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu (pracownika).

W projekcie jest dużo niejasności i do końca nie wiadomo jaki zamysł miał autor. Projekt jest dopiero na etapie konsultacji i sporo może się zmienić. Jedno jest pewne - utworzenie Funduszu jest przesądzone, a on musi zostać sfinansowany, na co potrzebne są środki.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon