ALERT PODATKOWY - uchwała NSA w sprawie zawieszenia biegu terminu przedawnienia

W dniu 18 czerwca 2018 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Siedmiu Sędziów podjął niecierpliwie oczekiwaną przez podatników uchwałę w zakresie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, sygn. I FPS 1/18.

 

Profiskalne stanowisko organów podatkowych popierały niektóre sądy administracyjne, wskazując, że przepis nie stanowi o formie zawiadomienia, lecz wskazuje jedynie jego konieczną treść. Sądy administracyjne wskazywały, że w zawiadomieniu skierowanym do podatnika nie jest konieczne podanie kwalifikacji prawnej i dokładnego opisu zarzucanych mu czynów, a w rezultacie podatnika należy powiadomić o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, a nie o jego szczegółowej przyczynie. Część sądów administracyjnych wskazywała natomiast, że nie dochodzi do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia jedynie w oparciu o wykazanie, że podatnik wiedział, przed upływem okresu przedawnienia o wszczęciu wobec niego postępowania karnego skarbowego. Konieczne jest zatem jednoznaczne powiadomienie podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego przed upływem okresu przedawnienia.

 

Mając na uwadze wskazany wyżej rozłam w stanowiskach sądów administracyjnych sporne zagadnienie zostało skierowane do rozpatrzenia w poszerzonym składzie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niestety, podjęta uchwała przekreśliła nadzieje podatników – zgodnie z tezą uchwały, wystarczające jest samo zawiadomienie podatnika, że z określonym dniem następuje zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

 

Obecnie pozostaje czekać na pojawienie się pisemnego uzasadnienia uchwały. Z informacji prasowych wynika, że w ustnym uzasadnieniu wyroku odwołano się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 roku, sygn. P 30/11 i wskazano, że w odniesieniu do tego wyroku zgodne z prawem jest informowanie podatników wyłącznie o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia z uwagi na rozpoczęte postępowanie karne skarbowe. Takie zawiadomienie jest w ocenie sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wystarczające, nie musi zostać wskazane z jakim przyczyn zostało wszczęte postępowania karne skarbowe.

 

Tym samym, Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie organów podatkowych, pośrednio uznając za prawidłową stosowaną powszechnie przez organy podatkowe praktykę wszczynania postępowania karnych skarbowych krótko przed upływem terminu przedawnienia, jedynie po to, aby móc zawiesić bieg terminu przedawnienia.

 

Niezrozumiałe jest, dlaczego Naczelny Sąd Administracyjny przedłożył ochronę interesów fiskusa przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego, godząc jednocześnie w bezpieczeństwo prawne jednostki, ograniczając jej dobra prawne i ingerując w interesy majątkowe podatników. Pozostaje mieć nadzieję, że w uzasadnieniu pisemnym NSA wskaże na motywację swojego postępowania.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed