Przedsiębiorco, Ty też możesz zostać wezwany do udzielenia informacji podatkowej organowi!

Istotną rolę dla organów podatkowych odgrywają informacje podatkowe, stanowiące jedno ze źródeł wiedzy pozwalających na weryfikację posiadanych danych czy też ustalenie powstania oraz wywiązania się z ciążących na podatnikach zobowiązań podatkowych. W ostatnim czasie coraz większa liczba przedsiębiorców otrzymuje od organów wezwanie o udzielenie informacji podatkowej – warto więc wiedzieć jakie są prawa i obowiązki w tym zakresie.

 

 

Otrzymane wezwanie – czy mam obowiązek na nie odpowiedzieć?

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (czyli po prostu przedsiębiorcy) mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji na pisemne żądanie organu podatkowego. Przepis Ordynacji podatkowej wprowadzający taki obowiązek (tj. art. 82 § 1 pkt 1) wskazuje na jego zakres – dotyczy on zdarzeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi zawarto umowę. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udzielenia odpowiedzi na takie wezwanie – niezłożenie w terminie wymaganej informacji podatkowej stanowi przestępstwo skarbowe sankcjonowane karą przewidzianą w Kodeksie Karnym Skarbowym. Warto wspomnieć, że odpowiedzialności karnej skarbowej podlega również podanie nieprawdziwych informacji.

 

Czy obowiązek udzielenia informacji wynika wyłącznie z Ordynacji?

 

Przedsiębiorców nie powinno zmylić lakoniczne uregulowanie wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej – szczegółowe przypadki oraz zakres żądanej informacji, termin i tryb ich sporządzenia i przekazywania został bowiem uregulowany w wydanym przez Ministra Finansów w dniu 24 grudnia 2002 roku rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych. Kwestia uregulowania tak istotnych kwestii w akcie prawnym rangi podstawowej jakim jest rozporządzenie może budzić pewne wątpliwości. Z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wywiedziona została zasada, zgodnie z którą wszelkie obowiązki podatników powinny wynikać z aktów rangi ustawowej, tymczasem w danym przypadku wyznaczenie granic tego obowiązku następuje w drodze rozporządzenia.

 

Dodatkowy wymóg w zakresie podmiotów obowiązanych do udzielenia informacji

Przepisy Rozporządzenia zawężają krąg przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zobowiązanych do udzielania informacji podatkowych, poprzez wskazanie, że są oni zobowiązani do sporządzenia i przekazania informacji podatkowej na żądanie organu, jeżeli:

  1. wartość należności albo zobowiązania wynikającego z jednorazowej umowy przekroczyła równowartość 3000 euro – w takim przypadku obowiązek sporządzenia informacji dotyczy tej umowy,

  2. suma należności albo suma zobowiązań wynikających z takich umów zawartych w roku podatkowym z tym samym podmiotem przekroczyła równowartość 10 000 euro – w takim przypadku obowiązek sporządzenia informacji dotyczy wszystkich umów zawartych z tych podmiotem, bez względu na wartość należności lub zobowiązań wynikających z poszczególnych umów.

Ograniczenie takie przewidziano również w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z takich umów zawartych w roku podatkowym z tym samym podmiotem przekroczyła równowartość 10 000 euro – wówczas obowiązek sporządzenia informacji dotyczy wszystkich umów zawartych z podmiotem.

W sytuacji, w której nie przekraczamy ww. limitów nie można jednak pozostawić wezwania do udzielenia informacji podatkowej bez odpowiedzi. Konieczne jest przygotowanie w odpowiedzi pisma dla organu podatkowego, w którym wskażemy, że limit nie został przekroczony, a w rezultacie – nie ciąży na nas obowiązek sporządzenia i przekazania informacji podatkowej organowi podatkowemu.

 

Jakie konkretnie informacje przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać?

 

Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że obowiązek ten dotyczy zdarzeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek z którymi zawarto umowę. W praktyce organy żądają podania informacji o zawieranych transakcjach ze wskazanym podmiotem oraz podanie dat zawarcia umów, okresu ich obowiązywania i przedmiotu. Niestety, w praktyce często zdarzają się sytuacje w których organy podatkowe żądają przekazania informacji takich jak sposób udokumentowania poszczególnych transakcji, szczegółów dotyczących płatności (formy, wysokości i terminów) czy nawet przekazania określonych dokumentów. W orzecznictwie wskazuje się jednak, że organ powinien ograniczyć zakres żądanych danych do niezbędnego minimum. Ponadto, treść przepisu stanowi wprost o przekazywaniu informacji, więc przedsiębiorca nie jest zobowiązany do przekazania jakichkolwiek dokumentów.

 

Kiedy odpowiedzieć na wezwanie organu podatkowego?

 

Odpowiedź na to pytanie również zawiera Rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Zgodnie z przepisami, informację podatkową sporządza się za okresy wskazane w żądaniu naczelnika urzędu skarbowego i przekazuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania. Niestety, w praktyce organy podatkowe nie przykładają wielkiej uwagi do tego terminu i bardzo często wskazują termin 14-dniowy czy nawet 7-dniowy. W takiej sytuacji dla bezpieczeństwa warto dochować terminu wskazanego przez organ podatkowy, dzięki temu zaoszczędzając sobie dodatkowej korespondencji z fiskusem. Niemniej w mojej ocenie przekroczenie tego terminu i dochowanie terminu wynikającego z rozporządzenia nie powinno wywołać negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorcy.

 

Jak odpowiedzieć na wezwanie organu podatkowego?

 

Informacja podatkowa powinna zostać sporządzona i przekazana organowi podatkowemu zgodnie z urzędowym wzorem, tj. formularzem ORD-TK. Pola formularza nawiązują do zakresu informacji jaki może być żądany przez organ podatkowy. W ORD-TK przedsiębiorca jest zobowiązany wskazać dane stron umowy, okres wskazany w żądaniu organu podatkowego oraz datę, przedmiot i wartość umowy.

 

Podsumowując...

 

Udzielenie przez przedsiębiorcę organowi podatkowemu na jego żądanie informacji podatkowej jest obowiązkiem przedsiębiorcy, stanowiącym dla fiskusa jedno ze źródeł informacji o obowiązkach podatkowych podatników. Podatnik który otrzymał takie wezwanie, znając swoje prawa i obowiązki w tym zakresie, nie ma jednak powodów do zmartwień – nie należy się zatem obawiać takiego wezwania.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed