Rewolucja w cienkiej kapitalizacji

 

 

Do 1 stycznia 2018 roku – przepisy o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji

 

Do 1 stycznia 2018 roku na gruncie CIT obowiązywały przepisy ograniczające możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot powiązany.  Ograniczenie to znajdowało zastosowanie w sytuacji, gdy miało miejsce tzw. niedostateczne dokapitalizowanie spółki, gdy wartość zadłużenia spółki wobec grupy wspólników przekraczało łącznie wartość kapitału własnego spółki. Jeżeli zadłużenie spółki wobec jednostek z nią powiązanych (posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów) przekroczyło wartość kapitału własnego to odsetki od pożyczki nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu w proporcji w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostawała do całkowitej kwoty tego zadłużenia (proporcja 1:1). Z dniem 1 stycznia 2018 roku dotychczas obowiązujące przepisy o niedostatecznej kapitalizacji zostały uchylone.

 

Po 1 stycznia 2018 roku – rewolucja w zakresie zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów 

 

W dniu 1 stycznia 2018 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące zasad uwzględniania przez podatników w kosztach uzyskania przychodów kosztów związanych z uzyskanymi pożyczkami i kredytami (kosztami finansowania dłużnego). Wprowadzone przepisy rozciągnęły stosowanie ograniczenia w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wszystkich podatników otrzymujących pożyczkę, niezależnie od tego czy uzyskana ona została od podmiotu powiązanego, czy od podmiotu niepowiązanego.

 

 

Nie tylko odsetki

 

Ponadto, nowe przepisy nie odwołują się do niedostatecznego dokapitalizowania (tj. zbyt wysokiego poziomu zadłużenia w stosunku do poziomu kapitałów), lecz nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (tj. kwotę, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym).  Ustawodawca zdefiniował co należy rozumieć pod pojęciem kosztów finansowania dłużnego, wskazując, że dla potrzeb wprowadzonej regulacji są to wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności m.in. odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

 

Limit zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty kosztów finansowania dłużnego

 

Limit kwoty kosztów finansowania dłużnego, które podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca ustanowił na poziomie 30% wskaźnika EBIDTA (tj. zysku netto przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją). W rezultacie podatnik może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć nadwyżkę finansowania dłużnego (czyli różnicę między przychodami i kosztami o charakterze odsetkowym) w wysokości nie wyższej niż 30% ww. wskaźnika.

 

Brak ograniczeń dla nadwyżki nieprzekraczającej kwoty 3 mln zł i dla przedsiębiorstw finansowych

 

Jeżeli nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie będzie przekraczała kwoty 3 mln zł, wówczas regulacja dotycząca ograniczeń zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie znajdzie zastosowania. Oprócz wyłączenia o charakterze kwotowym, przewidziano również wyłączenie podmiotowe obejmujące przedsiębiorstwa finansowe, przy czym ustawodawca wymienił katalog tych podmiotów w ustawie.

 

Jeszcze rok po staremu

 

Dotychczasowa regulacja dotycząca niedostatecznej (cienkiej kapitalizacji) znajduje zastosowanie do odsetek od kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota kredytu (pożyczki) została faktycznie udzielona podatnikowi przed dniem 1 stycznia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Tym samym odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2018 roku powinny do końca tego roku być rozliczane wg poprzednio obowiązujących zasad. Nowe regulacje zastosowanie znajdą w odniesieniu do odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych po dniu 31 grudnia 2017 roku.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon