Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) – zmiany od stycznia 2018

 

Celem jaki przyświecał resortowi finansów podczas prac nowelizacyjnych było uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Zmienione przepisy mają także zapobiegać m.in. wykorzystywaniu podatkowej grupy kapitałowej (PGK) do optymalizacji podatkowej.

 

Czym jest podatkowa grupa kapitałowa ?

 

Podatkowa grupa kapitałowa to struktura, która posiada podmiotowość podatkową wyłącznie na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Umożliwia ona konsolidację wyników podatkowych kilku odrębnych podatników. W przypadku PGK dochód do opodatkowania jest ustalany w specyficzny sposób jako nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. PGK mogą utworzyć co najmniej dwie spółki kapitałowe. Wo końca 2018 r. jedna ze spółek (spółka dominująca) musiała posiadać przynajmniej 95% udziału w kapitale drugiej spółki/spółek (spółka zależna).

 

PGK powstaje poprzez zawarcie umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej między spółką dominującą a spółkami zależnymi w formie aktu notarialnego na co najmniej 3 lata podatkowe.

 

Naruszenie umowy PGK

 

Pierwszą zmianą, którą należy odczytywać jako zaostrzenie zasad dotyczących funkcjonowania PGK jest utrata przez PGK szczególnego statusu w przypadku naruszenia umowy o jej utworzeniu. Naruszenie umowy spowoduje, że PGK utraci wszystkie przywileje za cały okres jej trwania, a spółki wchodzące w jej skład będą zobowiązane do odrębnego rozliczenia CIT za okres od utworzenia PGK do dnia naruszenia umowy. Dotychczas naruszenie przez PGK warunków jej funkcjonowania skutkowała utratą statusu od momentu zaistnienia okoliczności naruszających warunki uznania jej za podatnika podatku CIT.

 

Darowizna nie jest kosztem uzyskania przychodów

 

Darowizny pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK nie będą zaliczane do kosztów podatkowych.

 

Łagodniejsze warunku tworzenia i funkcjonowania PGK

 

Jako korzystną zmianę należy odczytywać przepisy dotyczące samych warunków tworzenia PGK. Zmiany te będą polegały na:

- obniżeniu kapitału zakładowego spółek tworzących PGK do 0,5 mln zł (dotychczas wymagano 1 mln zł),

- obniżenie limitu bezpośredniego udziału spółki dominującej w spółkach zależnych do 75% (dotychczas był to limit  95%),

- obniżenie minimalnego poziomu dochodowości do 2% (dotychczas poziom wynosił 3%).  

Dodatkowo po nowelizacji,  to spółka dominująca jest spółką reprezentującą PGK ( przed organami podatkowymi.

 

Wśród zmian można jeszcze wyróżnić to, że po rejestracji umowy nie będzie ona mogła być pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących PGK (dotychczas zakaz dotyczył rozszerzania umowy na inne spółki).

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon