Zmiany 2018 - limit kosztów na usługi niematerialne dla podmiotów powiązanych

 

Jednostki powiązane pod lupą ...

 

Od stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ograniczenia prawa do zaliczania wydatków na usługi niematerialne (m.in. opłaty za znaki towarowe) do kosztów uzyskania przychodów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. W wyjaśnieniach do projektu ustawy wskazywano, iż ma to na celu wyeliminowanie sztucznego, nieuzasadnionego ekonomicznie, generowania kosztów spółkom „córkom” przez spółki „matki”. Jest to niewątpliwie przejaw polityki uszczelniania systemu podatkowego.

 

 

Limit 5% EBITDA na doradzwo, reklamę, znaki towarowe itd.

 

Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został dodany art. 15e, który ogranicza – do wysokości 5% EBITDA – wysokość możliwych do zaliczenia w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów, dotyczących wydatków ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych wynikających z:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości praw własności intelektualnej.

Warto zauważyć, że katalog usług nie jest zamknięty i dotyczy również świadczeń o podobnym charakterze. W praktyce będzie to oznaczało objęcie limitem szerszego zakresu usług, nie tylko tych wskazanych wprost.

 

Do 3 mln bez problemu

 

Limit ten znajdzie zastosowanie do wydatków na wyżej wymienione usługi oraz należności, których suma przekroczy w roku podatkowym kwotę 3 mln zł. Poniżej tej kwoty wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

 

Wydatki związane z wytworzeniem towaru bądź usługą

 

Istotne jest, iż limit ten nie dotyczy wydatków na w/w usługi, ponoszonych opłat i należności jeśli związane są bezpośrednio z wytwarzanym towarem lub świadczonymi usługami. Podatnicy zakupujący usługi na potrzeby produkcji towaru lub świadczonych przez spółkę usługi nie muszą przejmować się limitem.

 

Ponad limit

 

W sytuacji, gdy podatnik przekroczy w roku podatkowym kwotę 3 mln zł na wydatki na ww. usługi, opłaty i należności poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, będzie musiał wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę ponad 5% EBITDA tj. wartości zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację.

 

Możliwość rozliczenia w przyszłości

 

 

Ponadto kwota kosztów, nieodliczona w danym roku podatkowym podlegać będzie odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych, na zasadach i w ramach obowiązujących w danym roku limitów wynikających z zastosowania art. 15e.

Trudno doszukiwać się korzyści we wprowadzanych zmianach. Jednak mając na uwadze pierwotne pomysły Ministerstwa Finansów, aby limit wynosił tylko 1,2 mln rocznie, to złagodzenie stanowiska należy przyjąć z ulgą.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon