• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

W 2018 r. dokonujący nieodpłatnego zbycia na rzecz podmiotów powiązanych zapłacą podatek.

 

Katalog zmian 

 

Dzień 1 stycznia to co roku okazja do wprowadzenia przez Ustawodawcę obszernego katalogu zmian w podatkach. W styczniu 2018 roku nie będzie inaczej, bowiem już od lipca tego roku trwają prace nad obszerną nowelizacją obu ustaw o podatkach dochodowych. Obecnie ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Zarys projektowanych zmian

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, planowane zmiany można podzielić na sześć grup przepisów:

  1. przepisy uszczelniające system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 16 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikają opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (tzw. Dyrektywa ATAD),

  2. przepisy nowelizujące zasady uwzględniania w podstawie opodatkowania banków tworzonych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków i tworzonych w bankach stosujących MSR odpisów na oczekiwane straty kredytowe,

  3. przepisy ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, w tym o charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie funkcjonujące regulacje,

  4. przepisy podwyższające kwotę zmniejszającą podatek stosowaną przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej oraz podwyższające o 100% tj. do kwoty 85 528 zł rocznie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, jak również przepisy dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podwyższające kwoty zwolnień w PIT oraz poszerzające zakres zwolnień i odliczeń od dochodu,

  5. przepisy umożliwiające podatnikom PIT składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych w drodze rozporządzenia,

  6. dostosowanie przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych.

 

Urząd sprawdzi  wynagrodzenie za usługi

 

Przepis art. 14 ustawy o CIT wskazuje, iż przychodem z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest co do zasady cena wyrażona w umowie. Jeżeli cena ta bez uzasadnionych przyczyn znacznie odbiega od wartości rynkowej organ podatkowy ma prawo do określenia przychodu w wysokości wartości rynkowej.

Pierwszą planowaną zmianą w stosunku do art. 14 ustawy o CIT jest rozszerzenie jego stosowania również do świadczenia usług. Oznacza to, iż organ będzie miał prawo do określenia przychodu nie tylko w przypadku zaniżenia przez podatnika wartości sprzedawanych rzeczy lub praw majątkowych, ale również w odniesieniu do cen świadczonych przez podatnika usług.

 

 

 

Opodatkowanie nieodpłatnego zbycia rzeczy i praw na rzecz podmiotów powiązanych

 

Drugą, znacznie istotniejszą zmianą, jest projektowany ustęp 6 powołanego artykułu, zgodnie z którym, przychód powstaje także w momencie nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych na rzecz podmiotu powiązanego, w którym podatnik lub podatnik wraz z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o CIT (art. 11 ust. 1 i 4) posiada udział w wysokości co najmniej 95%. Projektowany zapis daje organowi także prawo do określenia wysokości tego przychodu w wysokości wartości rynkowej. Z zakresu stosowania projektowanej zmiany wyłączone zostanie nieodpłatne zbycie rzeczy lub praw na rzecz cele społecznie użyteczne organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Projektowana zmiana umożliwi stosowanie przepisu art. 14 również do sytuacji nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (z wyłączeniem świadczenia usług), w sytuacji, gdy zbycie to następuje na rzecz podmiotu powiązanego.

 

W biznesie nie można za darmo ...

 

W uzasadnieniu do projektowanej zmiany wskazuje się, iż w obrocie gospodarczym nieodpłatne zbycie nie powinno mieć w ogóle miejsca, jednakże transakcje takie w praktyce są powszechne. Podkreśla się również fakt, iż w przypadku podmiotów powiązanych z ekonomicznego punktu widzenia fakt przekazania danego składnika majątku (prawa) przez jeden z nich „za darmo” nie jest równoznaczny z faktycznym jego wyzbyciem przez właściciela danej struktury kapitałowej. Jednocześnie przepis w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją nie nakłada wymogu „odpłatności”, co powoduje niemożność jej zastosowania, w przypadku, w którym dany składnik przekazywany jest bez wynagrodzenia.

W sprawach, w których dochodzi do nieodpłatnego zbycia rzeczy lub praw istnieje prawdopodobieństwo, iż przekazanie to stanowi istotny element schematu optymalizacyjnego. Projektowana regulacja jest wyrazem implementacji Dyrektywy ATAD i ma na celu zapobieganie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem schematów nieodpłatnego transferu aktywów do podmiotów powiązanych.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon