• White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Czy prawo podatkowe będzie prostsze?

 

Pan Minister upraszcza ...

 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki społecznej oraz Ministerstwem Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy z dnia 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

 

Ma być łątwiej dla biznesu ...
 

Projekt ten wprowadza szereg zmian w zakresie ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, prawa celnego i akcyzowego, prawa handlowego, systemu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bezpieczeństwa żywności i żywienia, prawa o ruchu drogowym oraz terminów zapłaty.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, celem proponowanej obszernej nowelizacji jest poprawienie prowadzenia warunków działalności gospodarczej. Środkiem do realizacji tego celu jest usprawnienie wybranych procedur, zniesienie zbędnej biurokratyzacji ciążącej na przedsiębiorcach oraz wprowadzenie nowych rozwiązań. Proponowane zmiany powinny stworzyć lepsze warunki dla podejmowania przez przedsiębiorców (podatników) inicjatyw rozwijających ich podstawowe aktywności, odciążając ich w wypełnianiu obowiązków biurokratycznych.

Zdaniem projektodawcy, skutkiem proponowanych zmian będzie wzmocnienie konkurencyjności i jej efektywności, co przełoży się również na wzrost PKB.

 

Zmiany w rachunkowości, podatkach, cłach, ZUS, prawie pracy... itd.

 

 

W obszarze proponowanych zmian prawa podatkowego należy wyróżnić:

 • likwidację obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych w podatkach dochodowych, które nie mają wpływu na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie jest możliwe w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika,

 • uproszczenia w księgowości,

 • wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami ogólnymi,

 • podwyższenie progu przychodu uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro, zarówno na gruncie ustawy o PIT jak i ustawy o CIT,

 • wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 • wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej nieprzekraczającej 5 mln zł,

 • odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku VAT oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,

 • umożliwienie podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze,

 • zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie.

Projekt ustawy znajduje się we wczesnym etapie prac legislacyjnych. Nie jest jeszcze zatem wiadomym czy i w jakim końcowym kształcie trafi do Sejmu. Wskazać jednak należy, iż proponowane zmiany zmierzają w dobrym kierunku, mając na celu ułatwienie funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Na efekty prac będzie jednak trzeba poczekać.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon