Analiza danych porównawczych - dokumentacja cen transferowych

 

 

Przyszło nowe z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawodawca wprowadził nowe przepisy dotyczące obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej dla transakcji wykonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Regulacje te wprowadziły również (w porównaniu  z latami ubiegłymi) nowe obowiązki.

Dla podatników, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy dla którego sporządzana jest dokumentacja podatkowa 10 000 000 euro albo posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro, oprócz dokumentacji podstawowej (tzw. local file) muszą sporządzić dodatkowo analizę danych porównawczych wraz podaniem źródła danych.  

 

Analiza danych porównawczych – co to jest?

 

Co należy rozumieć pod pojęciem analizy danych porównawczych ustawodawca wyjaśnił poprzez treść art. 9a ust. 2c ustawy CIT i art. 25a ust. 2c ustawy PIT. W myśl wskazanych przepisów analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, podatnik załącza do dokumentacji podatkowej opis zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

 

Definicja wydaje się dość enigmatyczna, wobec czego Minister Rozwoju i Finansów zamierzał wprowadzić rozporządzenie wykonawcze do tego zagadnienia, doprecyzowując wymogi dotyczące porównywalności transakcji. Obecnie owo rozporządzenie nadal jest w fazie projektu. W dniu 7 września 2017 roku projekt, po konsultacjach społecznych, trafił do podpisu Ministra.

 

Z projektu rozporządzenia wywnioskować można, iż analiza danych porównawczych powinna zawierać wskazanie istotnych założeń będących podstawą dokonania takiej analizy, wraz z wyjaśnieniem powodów ich wyboru, biorą pod uwagę uzyskanie jak największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń oraz dostępność danych i informacji, w tym w szczególności:

  • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych zdarzeń które są przedmiotem porównywalnych transakcji,  w tym fizycznych cech tych dóbr, ich trwałości, jakości, dostępności dóbr lub usług, wielkości dostawy, formy lub rodzaju transakcji, a w przypadku dóbr niematerialnych także czasu trwania i stopnia ochrony tych dóbr, przewidywanych korzyści a także określenia formy prawnej lub ekonomicznej tych dóbr;

  • przebiegu transakcji, w tym zaangażowanych funkcji, aktywów, dóbr niematerialnych i materialnych niezaliczonych do aktywów oraz kapitału ludzkiego i ryzyk;

  • warunków określonych w transakcjach porównywalnych w takim stopniu, w jakim różnice mogą wpłynąć na wartość rynkową transakcji;

  • warunków panujących na porównywanym rynku w stopniu, który mają wpływ na wartość rynkową transakcji;

  • strategii gospodarczej stosowanej przez podatnika, gdy wpływa na wartość rynkową transakcji

Analiza warunków transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi w oparciu o wyżej wymienione czynniki, musi odpowiadać warunkom rynkowym tj. warunkom transakcji jaką zawarłyby na analogicznych zasadach podmioty ze sobą niepowiązane. Podatnik dokonując analizy porównawczej transakcji zobowiązany jest do podania danych porównawczych operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi bądź zawieranych pomiędzy podmiotami niezależnymi wraz z podaniem źródła tych danych, cen i wskaźników finansowych, które wykorzystał przy porównywalności transakcji.

 

Sporządzenie analizy danych porównawczych nie jest łatwym zadaniem. Opiera się ona bowiem na wiedzy, którą musi posiadać podatnik co do szczegółowych warunków transakcji zawieranych przez podmioty konkurencyjne z rynku. Najprostszym sposobem jest zatem wykorzystanie wiedzy w zakresie transakcji wykonywanych przez podatnika z podmiotami powiązanymi i analogicznych (porównywalnych dla tych transakcji) z podmiotami niepowiązanymi poprzez wewnętrze porównanie warunków transakcji i rynkowości ceny.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon