Jednorazowa amortyzacja środków trwałych po 12 sierpnia 2017 roku

 

Nowa ustawa - wsteczne działanie 

 

W dniu 2 sierpnia 2017 roku w życie weszła ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Pod tak enigmatyczną i tajemniczą nazwą ustawy kryją się zmiany dotyczące nowych zasad dokonywania amortyzacji środków trwałych, przy czym niezwykle istotne jest, że znajdują one zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 roku i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

 

 

Cel - stymulacja inwestycji

 

Celem, któremu przyświecało wprowadzenie w życie nowelizacją PIT i CIT przybliżonych poniżej rozwiązań jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców, bowiem mają one zachęcić do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia nie tylko poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw, ale i zapewniające lepiej płatne miejsca pracy. Należy również zaznaczyć, że dotychczasowe zasady dotyczące jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nadal obowiązują.

 

Kto może skorzystać z mechanizmu jednorazowej amortyzacji?

 

Z mechanizmu jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy (niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej), którzy nabyli fabrycznie nowe środki trwałe (nie używane wcześniej ani przez tego nabywcę ani innego podatnika ani wytworzone przez podatnika we własnym zakresie) zaliczone do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (tj. kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne; urządzenia techniczne; narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane).

 

Nieruchomości i środki transportu bez jednorazowego odpisu

 

Z zakresu nowego rozwiązania zostały więc wyłączone nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu. Ustawodawca przewidział również warunek, że wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym musi wynosić co najmniej 10 000 zł lub wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym musi wynosić co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich musi przekraczać 3500 zł.

 

Na czym polega jednorazowa amortyzacja?

 

Jeżeli zostają spełnione wszystkie wskazane powyżej warunki, przedsiębiorca może skorzystać z jednorazowej amortyzacji. Prawo do dokonania odpisu podatnik ma w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Maksymalna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych która może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów wynosi 100 tys. zł w danym roku podatkowym. Limit ten obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną limit odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100 tys. zł dotyczy wszystkich wspólników tej spółki. Jeżeli podatnik poniesie wydatek inwestycyjny o wartości powyżej 100 tys. zł, to w roku podatkowym dokona jednorazowego odpisu tej kwoty, a pozostała nadwyżkę będzie amortyzował wg zasad ogólnych w następnych latach podatkowych.

 

Wpłaty na poczet nabycia środka trwałego w kosztach uzyskania przychodów

 

Nowe rozwiązanie umożliwiło również podatnikom zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, którego dostawa zostanie dopiero wykonana w następnych okresach sprawozdawczych (tj. w następnym miesiącu, kwartale lub roku). Dzięki temu rozwiązaniu podatnik ma możliwość wcześniejszego uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu poniesionego nakładu inwestycyjnego. Wpłata na poczet nabycia środka trwałego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 100 tys. zł. Jeżeli jednak nie dojdzie do dostawy środka trwałego, wówczas na podatniku będzie ciążył obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.

 

Prawo wyboru preferencyjnego rozwiązania należy do podatnika

 

W sytuacji, w której podatnik będzie mógł skorzystać zarówno z przedstawionego wyżej rozwiązania, jak i z dotychczas obowiązujących regulacji dotyczących możliwości jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do kwoty 50 tys. euro przewidzianych dla małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności, odpis w stosunku do tego środka trwałego podatnik będzie mógł dokonać wyłącznie na podstawie jednego z tych rozwiązań. Prawo wyboru rozwiązania leży wyłącznie po stronie podatnika.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon