Podatek od sprzedaży detalicznej – 8 ważnych informacji

 

 

 

Już 1 września wchodzi w życie ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Od kilku dni znamy jej ostateczny kształt. Pora więc zapoznać się z głównymi zasadami nowego podatku i zweryfikować, czy problem ten w ogóle nas dotyczy.

 

1. Co jest przedmiotem nowego podatku?

 

Przychód ze sprzedaży detalicznej.

 

2. Kto jest podatnikiem podatku od sprzedaży detalicznej?

 

Sprzedawcy detaliczni, czyli osoby fizyczne / osoby prawne / spółki cywilne / jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej.

 

3. Czym jest  sprzedaż detaliczna?

 

To dokonywanie na terytorium RP, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

4. Kim jest konsument?

 

To osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca taką działalność, lecz nabywająca towary bez związku z tą działalnością. To także rolnik ryczałtowy.

 

5. Czym jest towar?

 

To rzeczy ruchome lub ich części.

 

6. Co składa się na przychód ze sprzedaży detalicznej?

 

Przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki.

Nie obejmuje on VAT! Pomniejsza się go także o kwoty wypłacone w danym miesiącu z tytułu zwrotu towarów (po odliczeniu VAT).

 

7. Co  stanowi podstawę opodatkowania?

 

Osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.

 

8. Ile wynoszą stawki podatku?

 

  1. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł;

  2. 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 mln zł.

 

8. Jaka sprzedaż detaliczna nie podlega opodatkowaniu nowym podatkiem?

 

To między innymi sprzedaż detaliczna energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła, wody, paliw stałych, olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych, olejów opałowych, leków i wyrobów medycznych, które są refundowane lub finansowane ze środków publicznych.

 

Wbrew wcześniejszym pomysłom, podatek ostatecznie nie objął sprzedaży prowadzonej przez Internet.

 

O podatku od sprzedaży detalicznej czytaj też: 

https://www.wix.com/my-account/sites/2fab5362-59e1-4528-b024-ef3fccab54c0/simple-app/?app=blog

 

 

 

Z treścią całej ustawy można zapoznać się pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/615_u.htm

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. ​​

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon