Ceny transferowe na celowniku kontroli skarbowej

 

Stosowane przez podatników ceny transferowe oraz ich dokumentowanie od lat są jednym z głównych punktów w planach kontroli Ministerstwa Finansów. Dziś w kilku słowach chcemy zwrócić Państwa uwagę na ten ważny, a jednak często lekceważony przez podatników, obowiązek.

 

Kiedy trzeba posiadać dokumentację (udział kapitałowy) ?

 

Posiadanie udziału bezpośrednio bądź pośrednio w  kapitale innego podmiotu w wysokości co najmniej 5%, powoduje, że mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi.


Kiedy trzeba posiadać dokumentację (powiązania osobowe ) ?

 

Istotne są również powiązania natury osobowej, w tym o charakterze rodzinnym lub wynikającym ze stosunku pracy albo majątkowe, pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze albo sytuację, w której dana osoba łączy w obu podmiotach krajowych funkcje zarządcze, kontrolne lub nadzorcze.  

 

Jaki termin do przedłożenia dokumentacji?

 

Na przedłożenie kompletnej dokumentacji podatnik ma siedem dni od dnia doręczenia wezwania. Termin ten nie jest w żaden sposób możliwy do przesunięcia!

 

Od jakiej kwoty powstaje obowiązek dokumentacyjny?

 

Obowiązek dotyczy tylko tych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, którzy dokonują transakcji miedzy sobą o określonej wartości. Dokładnie, chodzi o kwoty wynikające z umowy/umów  bądź rzeczywiście zapłacone w roku podatkowym o wartości przekraczającej:

  1. 100 000 euro  - jeśli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego

  2. 30 000 euro – dla transakcji świadczenia usług, sprzedaży lub udostępniania wartości niematerialnych i prawnych, albo

  3. 50 000 euro – w pozostałych przypadkach

  4. 50 000 euro – w przypadku spółki niebędącej osobą prawną, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza tę wskazaną kwotę; wartość ta dotyczy także umów wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze

  5. 20 000 euro – w przypadku transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych; także w przypadku, gdy jedną ze stron umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia bądź o podobnych charakterze jest podmiot z raju podatkowego.

Gdy dokumentacja zostanie już sporządzona to powinna przede wszystkim posiadać walor kompletności. Oznacza to, że winna zawierać wszystkie elementy, które wprost zostały wskazane w ustawie. Jeśli owa kompletność zostanie zachowana, z pewnością podatnik uniknie przykrych dolegliwości, w postaci sankcji podatkowych.

 

Co grozi za brak dokumentacji ?

 

W przypadku braku dokumentacji grozi zastosowanie 50% stawki sankcyjnej, która wyliczana jest od wartości "przerzuconego" dochodu, określonego decyzją w kwocie odmiennej od zadeklarowanej przez podatnika.  

 

Jak wykazać, że transakcje nie odbiegały od warunkó rynkowych ?

 

Pomocna w tym jest odpowiednia metoda kalkulacji ceny, stanowiąca zarazem najważniejszą część dokumentacji podatkowej. Wybór metody zależy od podatnika spośród kilku zaproponowanych przez ustawodawcę i nie jest łatwy. Owa trudność zwykle wiąże się z brakiem dostępu do materiałów porównawczych. Wybór odpowiedniej metody oraz przekonywujące uzasadnienie stosowanych cen to wyzwanie z którym muszą się zmierzyć podatnicy.

 

Idzie Nowe……

 

Z nowym rokiem ustawodawca wprowadza zupełnie nowe przepisy w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmiany z pewnością wprowadzają wiele nowych wymagań, z którymi będą zmuszeni zmierzyć się podmioty powiązane. W zasadzie sporządzenie kompletnej dokumentacji nie obejdzie się bez wzajemnej współpracy spółek z Grupy podmiotów powiązanych, w tym między innymi dotyczącej wspólnej polityki cen transferowych.


 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon