Projekt zmian w podatkach dochodowych

 

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustaw PIT i CIT, które mają wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Oczywiście ostateczny kształt zmian może się jeszcze zmienić w toku dalszych prac, jednak już dziś sygnalizujemy główne propozycje.

 

Aport do spółki –  rewolucja w opodatkowaniu

 

Ustawa wprowadza również istotne zmiany co do spo

 

sobu określenia przychodu z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część).

 

Obecnie przychodem z tego tytułu jest nominalna wartość udziałów/akcji w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Po zmianach przychodem z tego tytułu będzie natomiast wartość przedmiotu wkładu określona w statucie lub umowie spółki, jednakże pod warunkiem, że nie będzie ona odbiegać od wartości rynkowej. W przeciwnym razie to wartość rynkowa będzie określała wysokość przychodu.

 

Warto wspomnieć, iż już na gruncie obecnych przepisów organy podatkowe próbowały w niektórych sytuacjach dążyć do uwzględnienia w przychodzie wartości rynkowej – sądy administracyjne uznały jednak takie działanie za niedopuszczalne, jako że nominalna wartość nie może podlegać weryfikacji rynkowej. Ustawodawca postanowił zatem ułatwić sprawę organom podatkowym poprzez projektowaną zmianę sposobu określenia przychodu z omawianego tytułu.

 

15%  dla osób prawnych 

 

Kluczową zmianą zawartą w opublikowanym projekcie jest obniżenie - do 15% - stawki CIT dla:

  • małych podatników (tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z VAT należnym nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro) oraz

  • podatników rozpoczynających działalność – tylko w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Jednocześnie zwrócono szczególną uwagę na rozpoczynających działalność podatników, którzy powstali w wyniku przekształcenia innych podmiotów, ich połączenia, podziału itp. – obniżona stawka 15% nie będzie miała do nich zastosowania w  roku podatkowym rozpoczęcia działalności oraz w roku następnym – a zatem w ciągu pierwszego i drugiego roku podatkowego. Wydaje się oczywiste, że to ograniczenie ma zapobiegać celowym restrukturyzacjom istniejących już podmiotów z zamiarem skorzystania z obniżonej stawki CIT.


 

Wymiana udziałów – tylko uzasadniona ekonomicznie

 

Wreszcie planowane jest wprowadzenie kolejnej „mini-klauzuli” zapobiegającej unikaniu opodatkowania, tym razem w ustawie PIT. W ustawie CIT obowiązująca już klauzula rozszerzy natomiast swój zakres obejmując także wymianę udziałów.

 

Na skutek tych zmian preferencyjne zasady opodatkowania zarówno PIT, jak i CIT, wymiany udziałów nie znajdą zastosowanie w przypadku, gdy głównym lub jednym  z głównych celów wymiany udziałów będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W jaki sposób organy podatkowe będą rozpoznawały taki zamiar podatnika? Niestety podobnie jak w przypadku innych „mini-klauzul” będą one dysponowały dużą swobodą – zgodnie bowiem z projektowaną ustawą, organ podatkowy będzie domniemywać taki zamiar podatnika, jeżeli wymiana udziałów „nie została przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”. Trzeba przyznać, iż to coraz częściej powtarzane sformułowanie skutkuje dużą niepewnością gruntu, po którym stąpają podatnicy dokonujący jakichkolwiek restrukturyzacji.

 

Nierezydent może zapłacić więcej

 

Projektowana nowelizacja doprecyzowuje także, co należy rozumieć przez „dochody osiągnięte na terytorium RP”, co ma kluczowe znaczenie w przypadku nierezydentów - w Polsce podlegają oni bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie od takich właśnie dochodów.

 

Obecnie w ustawie CIT brak jest w ogóle definicji tego typu dochodów, co może skutkować tym, iż nierezydenci nie wykazują niektórych dochodów, które powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce. Z kolei w ustawie PIT definicja ta jest dość ograniczona. Po zmianach nie będzie już ulegać wątpliwości, że za osiągane w Polsce należy uznać między innymi dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP, czy z przeniesienia udziałów/akcji w tzw. spółkach nieruchomościowych (tj. takich, w których co najmniej 50% wartości aktywów stanowią nieruchomości lub prawa do nieruchomości położonej na terytorium RP).

 

Trzeba przy tym pamiętać, iż w przypadku nierezydentów i tak zawsze trzeba mieć na uwadze umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez RP z danym państwem – dopiero wówczas można stwierdzić, czy dany dochód podlega opodatkowaniu w Polsce, czy też w drugim państwie.

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. ​​

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed