Podatki 2016 – karne odsetki wyniosą 150% stopy podstawowej

 

Nowy stan prawny ogranicza możliwość korzystania z obniżonych odsetek i jedocześnie zwiększa ryzyko zapłaty podwyższonych.

 

Kiedy 50% odsetek ?

Od 1 stycznia 2016 r. podatnik, który skoryguje deklarację podatkową wykazując w niej zaległość zapłaci tylko połowę odsetek czyli 4% (wedle dziś obowiązującej  stawki). Zmiana, w tej części w jakiej zmniejsza wielkość oprocentowania, jest korzystniejsza w stosunku obecnego stanu prawnego, który  dla przyznających się do błędu przewiduje zmniejszenie stopy należnych odsetek o 25%. Jak się łatwo domyśleć nowelizacja wymaga spełnienia pewnych warunków.

 

Po pierwsze - korekty nie upoważniają do obniżonych odsetek jeśli są składane po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, w toku kontroli, po jej zakończeniu jak również wskutek czynności sprawdzających oraz podczas trwania postępowania podatkowego.

 

Po drugie – zaległość podatkową trzeba zapłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (tak jest również w obowiązującej ustawie).

 

Po trzecie - prawnie skuteczna korekta deklaracji musi być złożona nie później niż sześć miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Po upływie wskazanego okresu należy się 100% odsetek podatkowych.

 

W mojej ocenie jest to zmiana na niekorzyść w stosunku do istniejącego stanu prawnego. Obecnie nie ma żadnego ograniczenia czasowego, w którym podatnik może skorzystać  z obniżonych odsetek. Nowelizacja istotnie ogranicza taką możliwość za to poważnie podnosi ryzyko zapłaty podwyższonych odsetek o czym dalej.

 

150% odsetek od VAT i akcyzy

Podatnik VAT lub akcyzy, u którego zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) przekracza 25% kwoty należnej i jednocześnie jest wyższe niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie powstania zaległości zapłaci odsetki według stawki podwyższonej o połowę.

Stopa oprocentowania w wysokości 150% stawki podstawowej ma zastosowanie do zaległości (zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku) ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Znajdzie zastosowanie również w przypadku dokonania korekty po zawiadomieniu o kontroli albo w czasie jej trwania względnie w toku postepowania podatkowego względnie wskutek czynności sprawdzających.

 

Bez deklaracji zawsze 150% odsetek

Podwyższona stawka odsetek w wysokości 150% stopy podstawowej będzie miała zastosowanie w przypadku ujawnienia przez organ podatkowy (w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego), że podatnik nie złożył deklaracji VAT lub akcyzy i jednocześnie nie zapłacił podatku .

 

Co z dotychczasowymi zaległościami ?

Do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. Jak już pisałem poprzednio do dnia 30 czerwca 2016 r. możliwa jest korekta „starych” błędów przy jednoczesnej możliwości skorzystania z 50% stawki odsetek za zwłokę

https://pl.wix.com/my-account/sites/2fab5362-59e1-4528-b024-ef3fccab54c0/simple-app/?app=blog

 

 

 

 

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon