Urząd Skarbowy nie zakwestionuje rozliczenia samorządu.

​​

 

 

Gmina także jest chroniona, gdy otrzyma indywidualną interpretację wydaną w sprawie odliczenia podatku naliczonego. Przysługują jej takie same uprawnienia jak innym wnioskodawcom.

 

Indywidualna interpretacja podatkowa ma spełniać dwie funkcje – informacyjną i ochronną. Formalny zakres ochrony jest zróżnicowany i zależy od tego, w którym momencie wystąpiły skutki podatkowe – przed doręczeniem czy po doręczeniu interpretacji.

 

Pytający bez szkody

Zgodnie z ogólną zasadą zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub uchyleniem nie może szkodzić wnioskodawcy. W żadnym razie nie może być mowy o odpowiedzialności karnej, gdy podatnik dostosował się do interpretacji, niezależnie od tego, czy się ona zmieniła, czy też skutki podatkowe powstały przed jej doręczeniem.

 

Jeżeli podatnik użyje interpretacji doręczonej przed powstaniem skutków podatkowych, przysługuje mu zwolnienie z zapłaty podatku. Gdy w wyniku prowadzonego postępowania organ skarbowy odmiennie oceni sytuację prawną, tj. określi wysokość zobowiązania podatkowego bez uwzględnienia interpretacji, na wniosek podatnika musi ustalić wysokość podatku objętego zwolnieniem, bo podatnik zastosował się do wcześniejszego stanowiska urzędu.

 

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2012 r. (II FSK 830/11), zasadniczym, wymiernym, sensu stricto prawem z wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego jest ustawowa gwarancja ochrony prawnej w przypadku i z tytułu zastosowania się do niej. Obejmuje ona każdego, kto zastosuje się do opublikowanej interpretacji ogólnej, oraz adresatów interpretacji indywidualnych.

 

W takich sytuacjach, z powodu i w obszarze zastosowania się do interpretacji, w zaufaniu do których podatnik prowadził swoje sprawy, nie nalicza się odsetek podatkowych za zwłokę oraz zwalnia się (w określonym zakresie) z obowiązku zapłaty podatku. Zainteresowany może też liczyć na ochronę w zakresie prawa karnego i cywilnego w postaci niewszczynania lub umorzenia postępowania karnoskarbowego oraz odszkodowania. Postępowanie zgodne z treścią interpretacji i związana z tym „ekspektatywa" ochrony prawnej pozwala zainteresowanemu na relatywnie bezpieczne zaplanowanie i ułożenie jego podatkowo znaczących przedsięwzięć, w tym prowadzonej działalności gospodarczej, a także na korektę zrealizowanego już opodatkowania, w zakresie którego nie została wydana decyzja podatkowa i nie toczy się postępowanie kontrolne lub podatkowe. (...)

 

Co ważne, ta ochrona prawna wraz z zaistnieniem sytuacji zmiany, uchylenia lub nieuwzględnienia interpretacji zaczyna działać z mocy samego prawa. Wskazują na to dotyczące jej ustawowe sformułowania: nie może szkodzić – art. 14k § 1, oraz powoduje zwolnienie – art. 14m § 1.

 

Należy się zastanowić, jak wygląda ochrona, gdy gmina występuje z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji o odliczeniu podatku naliczonego, dotyczącego zrealizowanej inwestycji, która częściowo podlegała dofinansowaniu. Po otrzymaniu pozytywnej interpretacji gmina koryguje deklarację, wykazując podatek naliczony do zwrotu. Skutki podatkowe pojawiają się już po doręczeniu pisma.

 

Ogólnym założeniem interpretacji jest to, aby nie szkodziła wnioskodawcy. Wykładnia celowościowa tego sformułowania nie jest zawężona jedynie do obowiązku zapłaty podatku. Pojęcie „nie szkodzić" powinno być rozumiane szeroko i obejmować też zwrot podatku naliczonego w podatku od towarów i usług.

Przy interpretacji o prawie do zwrotu podatku naliczonego, ochrona interesu wnioskodawcy polega na zwolnieniu go ze zwrotu odliczonego podatku naliczonego. Organ występuje tu w roli wierzyciela zarówno gdy podatek trzeba zapłacić na jego rzecz, jak i gdy podatek naliczony trzeba oddać w razie nieuprawnionego odliczenia.

 

Bez wyłączeń

Racjonalność ustawodawcy pozwala jednocześnie założyć, że gdyby chciał wyłączyć z ochrony zwrot podatku naliczonego, wyraziłby to wprost bądź wyłączyłby zagadnienie zwrotu podatku z zakresu przedmiotowego interpretacji. Żadna z tych okoliczności nie miała tu jednak miejsca.

 

To potwierdza uprawnienia ochronne gminy, która wystąpiła z pytaniem o możliwość odliczenia podatku naliczonego, a organ w interpretacji pozwolił go dokonać. Należy pamiętać, że konsekwencją otrzymania zwrotu często jest wymóg przekazania jego części z powodu wcześniejszego dofinansowania, które dotyczyło określonego odsetka kwoty wydatków kwalifikowanych. Chodzi o takie, w których nie może się znaleźć podatek naliczony podlegający odliczeniu.

 

Zdaniem autorki

Beata Stefańska, doradca podatkowy, Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k., oddział w Toruniu

Określenie przez organ kwoty podatku naliczonego z pominięciem interpretacji przy jednoczesnym ignorowaniu ochrony przyczyniałoby się do realnej szkody. Jednocześnie czyniłoby z instytucji interpretacji po prostu narzędzie niebezpieczne dla gmin.

 

źródło: http://www4.rp.pl/Finanse/310169971-Urzad-skarbowy-nie-zakwestionuje-rozliczenia-samorzadu.html

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon