Coś optymistycznego

 

 

Wszyscy słyszymy nieustannie o złym podatniku i dobrym urzędniku, który zbawia świat, a konkretnie łata dziurę budżetową, z której jak świat światem nigdy na wszystko nie wystarczy.

 

Scenariusz jest dość monotonny - ten biedny urzędniczyna (zniewolony planami kontroli przysłanymi z góry, w których zapisano, że ponad 70% jego działań ma się zakończyć dodatkowym wpływem do budżetu) szuka wszelkich nieprawidłowości u tego złego - przedsiębiorcy. Jednym z pierwszych podjętych działań jest zbadanie, czy on aby nie jest zbyt hojny dla swojego pracownika i nie daje mu się przejechać służbowym samochodem do przedszkola po dziecko, albo czy aby za bardzo nie troszczy się o jego zdrowie i nie płaci za dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, a nie daj Panie – prowadzi gabinet lekarski.

Może nie jestem zbyt popularna, ale z pełną świadomością stwierdzam, że głównym podmiotem otrzymującym „przychód" jest wg mnie Skarb Państwa. Pracodawca pokrywając ze swoich środków ubezpieczenia albo utrzymując przyzakładowy gabinet lekarski, w gruncie rzeczy finansuje świadczenia zdrowotne, a to jest przecież zadanie Państwa. Przepis art. 68 Konstytucji określa, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne zapewnią dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Również ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określa iż zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują (między innymi) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Czy zatem pracodawca zapewniając pracownikowi korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej nie robi tego co jest obowiązkiem władz? Czy robienie roboty za NFZ zwalania go z obowiązku przekazania chociaż śladowej części składki na ubezpieczenie zdrowotne? NIE. W odpowiedzi za jego pro-pracowniczą, pro-obywatelską, pro-ludzką postawę musi zwiększyć podstawę opodatkowania wynagrodzenia pracownika. O jakim jednak wynagrodzeniu pracownika możemy mówić skoro jego rola polega na wyborze: czy skorzysta z bezpłatnych świadczeń umożliwianych przez pracodawcę czy alternatywnie skorzysta z publicznej opieki zdrowotnej? A może dodatkowym wynagrodzeniem/przychodem jest czas (badania w ramach NFZ dostępne za rok)? W każdym razie, w obu przypadkach z jego kieszeni nic wypływa i nic nie przybywa..

I to wszystko dzieje się w majestacie prawa, przy pełnej akceptacji sądów administracyjnych..

 

W tym szarym kontekście rzeczywistości podatkowej, z radością i niedowierzaniem powitałam interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2014 r., który pozwolił pewnej Spółce na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z realizacją programów z zakresu CSR, czyli tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, która przejawia się budowaniem pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i biznesowymi.

Jednym z działań przedstawionych ocenie organu przez Spółkę był programu dotyczący działań mających na celu dbanie o stan i zasoby środowiska naturalnego oraz o promocję wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji.

W ramach działań proekologicznych planowany został proces wapnowania gleb na terenie dwóch gmin bezpośrednio sąsiadujących z instalacjami hutniczymi Spółki w celu zapobiegania migracji do gleby metali ciężkich pochodzących z procesu produkcji hutniczej, a także badania kwasowości gleby, które pozwalają zakwalifikować badany teren do procesu wapnowania, celem immobilizacji metali poprzez poprawę pH gleb.

 

Ponadto miały być wdrożone działania prozdrowotne obejmujące:

 • cykliczne zajęcia Nordic Walking dla seniorów z terenu zagłębia miedziowego,

 • cykliczne lekcje nauki pływania dla dzieci z regionu miedziowego,

 • badania na zawartość ołowiu we krwi wśród dzieci zamieszkujących obszary graniczące z instalacjami hutniczymi,

 • turnusy profilaktyczne tzw. „zielone szkoły" dla dzieci z gmin sąsiadujących z należącymi do Spółki hutami,

 • profilaktyczne zajęcia na basenach dla uczniów szkół z terenu gmin „hutniczych",

 • zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej organizowane na rzecz dzieci i młodzieży z regionu miedziowego,

 • dodatkowe doraźne działania/eventy profilaktyki zdrowotnej typu: warsztaty onkologiczne w szkołach średnich regionu miedziowego, konsultacje rehabilitacyjne dla pracowników „A", spotkania ze znanymi sportowcami z regionu miedziowego w ramach eventów sportowo-rekreacyjnych.

Dla realizacji powyższych działań, Spółka nabywa towary i usługi w zakresie organizacji ww. zajęć sportowych (tj. wynajem obiektów sportowych, trenerów i ekspertów z dziedziny sportu i rekreacji, zdrowia).

W ramach działań obejmujących obszary kultury, (mających na celu upowszechnianie marki Spółki), postawione cele dotyczą:

 • zbudowania marki Spółki jako mecenasa kultury regionalnej, polskiej i międzynarodowej,

 • ochrony dóbr dziedzictwa narodowego,

 • budowania świadomości mieszkańców kraju i poza jej granicami,

 • utrwalania tożsamości historycznej i narodowej,

 • wyszukiwania i odkrywania nowych wartości w kulturze, pokazujących jej oryginalność, unikatowość i niepowtarzalność,

 • kształtowania wrażliwości na wartości dziedzictwa historycznego i kulturowego,

 • tworzenia nowych, awangardowych kierunków i zjawisk w kulturze: sztuki wizualne i performatywne, design, muzyka, teatr, literatura, film.

  Powyższe działania motywowane są potrzebą prowadzenia przez Spółkę działań, których celem jest dbanie o dobrze pojęty interes społeczny regionu a takie budową jej wizerunku jako „dobrego sąsiada" – firmy szanującej oczekiwania i potrzeby mieszkańców regionu – jednego z najważniejszych interesariuszy Spółki.

  Spółka, uzasadniając swoje prawo do ujęcia wydatków w rachunku podatkowym wskazała, że realizacja przez Spółkę działań polegających na wdrażaniu procesu CSR, jest:

 • jednym z elementów efektywnej strategii zarządzania, o charakterze marketingowym, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Spółki na poziomie globalnym;

 • pomocna w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego;

 • procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej;

 • strategią prowadzącą do trwałego sukcesu Spółki;

  to zdaniem Spółki, czynniki te przemawiają za tym, że ponoszone przez Spółkę wydatki na realizację takiego procesu powiększają podatkowe koszty uzyskania przychodów.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przychylił się w całości do stanowiska podatnika.

  Pełna treść interpretacji:
  http://interpretacje-podatkowe.org/koszty-uzyskania-przychodow/ilpb3-423-200-14-2-pr
   


  Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. 

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed