Nowe obowiązki podmiotów powiązanych w 2017 roku

 

 

 

W ostatnich dniach Minister Finansów przekazał Radzie Ministrów najnowszy projekt ustawy o zmianie ustaw o podatku dochodowym (numer z wykazu: UC167). O części planowanych zmian pisałam już we wpisie "Klauzula zapobiegająca nadużyciom w podatku dochodowym". Ponadto najnowszy projekt zawiera znaczące zmiany w zakresie obowiązku dokumentowania cen transferowych.

 

Przede wszystkim zdefiniowano na nowo zakres podmioto​wy i przedmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji. Z obowiązku wyłączono podatników o przychodach do 2 mln euro w roku poprzedzającym.

 

Natomiast zakres przedmiotowy, tj. wielkość transakcji podlegających dokumentowaniu, ma być zależny od osiągnięcia ustawowo określonych progów wartości przychodów konkretnego podatnika w roku poprzedzającym, które mają wynosić: 2, 20, 100 mln euro. W zależności od osiągniętego progu, zastosowanie znajdzie bowiem inna kwotowo definicja transakcji „mających istotny wpływ na dochód (stratę) podatnika". W przypadku mniejszych podmiotów dokumentacji będą podlegały transakcje przekraczające 50 tysięcy euro, w przypadku tych największych – 500 tysięcy euro.

 

Niezależnie od powyższego, obowiązek sporządzenia dokumentacji powstanie również w sytuacji dokonywania transakcji z podmiotami w rajach podatkowych. Dokumentacji podlegać będą transakcje, w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym. Obowiązek ten powstanie, jeżeli w danym roku wartość zapłaty przekracza 20 tysięcy euro. Podobnie będzie w przypadku zawierania z takimi podmiotami umowy spółki osobowej.

 

Jednocześnie projekt zakłada obowiązek sporządzenia dokumentacji także w roku następującym po roku, za który podatnik był obowiązany sporządzić dokumentację, i to niezależnie od wysokości przychodów w tym następującym roku.

 

W odniesieniu do podmiotów osiągających przychody lub koszty przekraczające 10 mln euro, planowane jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia także analizy porównawczej. Powinna ona zawierać dane porównywalne na temat polskich podmiotów.

 

Co istotne, organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej będą mogły żądać od podatnika dokumentacji dla transakcji, których wartość nie przekracza określonych limitów, jeżeli z okoliczności wynika prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości wyłącznie w celu uniknięcia obowiązku dokumentowania. Oczywiście żądanie takie organy powinny uzasadnić. W takim przypadku podatnik będzie miał 30 dni na przedłożenie dokumentacji.

 

Jednocześnie projektowane zmiany zakładają zwiększenie progu powiązań kapitałowych. Obecnie zgodnie z art. 11 ust. 5a ustawy CIT powiązanie kapitałowe występuje, gdy dany podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. Próg ten ma zostać zwiększony do 25%. Próg ten zostanie zatem ujednolicony z tym stosowanym obecnie w regulacjach dotyczących cienkiej kapitalizacji między podmiotami powiązanymi oraz regulacjach dotyczących CFC (kontrolowanych spółek zagranicznych).

 

Planowane zmiany stanowią realizację wytycznych OECD, jednak również na gruncie krajowym realizują uwagi Prezesa NIK o konieczności rozszerzenia zakresu informacji przekazywanych urzędom skarbowym przez największych przedsiębiorców na temat transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

Ministerstwo Finansów jako datę wejścia w życie powyższych zmian planuje 1 stycznia 2017 roku.​​​

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. ​

Please reload

kpod_team.PNG
Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon