• White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również

RSS Feed

Polisolokaty do opodatkowania

 

 

Od dnia 18 października 2014 r. zysk z polisolokat podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem Belki, czyli podatkiem od zysków kapitałowych.​

 

Polisolokaty, a językiem ustawodawcy – umowy ubezpieczenia na życie lub dożycie, to swoista hybryda lokaty i polisy ubezpieczeniowej. Dzięki temu, że formalnie traktowane są one jako ubezpieczenia, wypracowane przez nie zyski były wcześniej zwolnione z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Z powodu tego uprzywilejowania była to ceniona forma inwestycji, jako alternatywa dla zwykłej lokaty, niosącej negatywne konsekwencje w postaci opodatkowania.

 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1328) wprowadzono zmianę, zgodnie z którą dochody uzyskane z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, w której świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane na podstawie określonych indeksów lub innych wartości bazowych albo świadczenie jest równe składce ubezpieczeniowej powiększonej o określony w umowie ubezpieczenia wskaźnik zostały wyłączone z zakresu powołanego zwolnienia od podatku.

 

Jednakże zwolnienie z podatku nadal ma zastosowanie do dochodów uzyskanych z polisolokat, jeżeli taka umowa została zawarta przed dniem 18 października 2014 r. Natomiast w przypadku umów zawartych, zmienionych lub odnowionych w okresie od dnia 18 października do dnia 31 grudnia 2014 r., przysługuje zwolnienie proporcjonalne, tj. podatek określa się jedynie od tej części dochodów, jaka przypada na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. proporcjonalnie do całego okresu obowiązywania umowy.

 

W uproszczeniu powyższa zasada prezentuje się następująco:

  • umowa zawarta przed dniem 18 października 2014 r. – zwolnienie całości dochodów z polisolokaty

  • umowa zawarta w okresie 18 października – 31 grudnia 2014 r. – zwolnienie proporcjonalne

  • umowa zawarta od dnia 1 stycznia 2015 r. – opodatkowanie całości dochodów z polisolokaty

Ustawa nowelizacyjna co do zasady weszła w życie 1 stycznia 2015 r., jednak odnośnie przepisów dotyczących polisolokat ustawodawca wprowadził niezwykle krótkie vacatio legis wynoszące 14 dni. W konsekwencji przepisy te weszły w życie już 18 października 2014 r. Oficjalnie zmiany te stanowią dalszy ciąg procesu „uszczelniania systemu podatkowego". W 2012 r. podatkiem Belki objęto już lokaty jednodniowe (z codzienną kapitalizacją odsetek), z których zyski były na tyle niskie, że nie podlegały opodatkowaniu. Nikt chyba jednak nie ma wątpliwości, że głównym powodem tej, oraz najnowszej nowelizacji jest w istocie próba ratowania budżetu państwa.

***

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie. ​​

Please reload

Szukaj po tagach
Please reload

Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon